POIŚ

Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice

Nazwa operacji:

Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice

Cel operacji:

Zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych Miasta i Gminy Łosice poprzez rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Łosice. Realizacja celu przyczyni się do dostosowania systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie aglomeracji do obowiązujących uregulowań polskich i unijnych oraz poprawy stanu środowiska naturalnego

Efekty operacji

Projekt zakłada modernizację i budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sytemu zaopatrzenia w wodę na terenie Aglomeracji Łosice, modernizację oczyszczalni ścieków, poprzez budowę wiaty, oraz zakup pojazdu specjalistycznego.

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu:

3 263 072,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

2 117 294,82 zł

Beneficjent:

Miasto i Gmina Łosice

Instytucja Wdrażająca:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wróć