Szczegóły ogłoszenia

Przetarg na sprzedaż Zespołu Dworsko - Parkowego w Toporowie.

2020-11-26 13:30 przez Administrator

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej Zespół Dworsko-Parkowy, położonej w miejscowości Toporów, gm. Łosice, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 287/1 o powierzchni 8,15 ha, stanowiącej własność gminy Łosice.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 287/1 o powierzchni 8,15 ha, obręb Toporów, gm. Łosice. Położona w odległości ok. 6,8 km od miasta Łosice, ok. 400 metrów od wsi Toporów. Nieruchomość stanowi Zespół Dworsko-Parkowy, w skład którego wchodzi park krajobrazowy wraz z murowanym dworem w stanie ruiny, powierzchnia użytkowa - 400 m2, powierzchnia zabudowy - 425,45 m2. Wpisany do rejestru zabytków pod nr A-156 i objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr SI2S/00006965/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach. Dział III księgi wieczystej zawiera ostrzeżenie o założeniu dworsko-ogrodowym położonym na działce nr 287/1 wpisanym do rejestru zabytków.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość ma kształt nieregularny zbliżony do trójkąta, jest częściowo ogrodzona. Na terenie obiektu znajduje się budynek dworu wolnostojący, częściowo podpiwniczony /piwnica zagruzowana/, w części centralnej piętrowy w stanie ruiny. Wszelkie prace na terenie obiektu wymagają uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z podanymi wytycznymi /Pismo z dnia 7.08.2020 r. o nr DS.5142.193.2020.MS/.

Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, od strony południowej i wschodniej. W drodze gruntowej od strony zachodniej usytuowana jest sieć energetyczna oraz wodociąg wiejski.

Teren parku w całości porośnięty drzewostanem parkowym, występują czytelne elementy pierwotnego układu przestrzennego – aleje parkowe i podjazd do budynku dworu usytuowany na jednej osi, za budynkiem dworu rozległe wnętrze parkowe, pojedyncze solitery. Teren parku o bogatych walorach przyrodniczych i historycznych, jest cennym
i wyróżniającym się obiektem w lokalnym krajobrazie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4UK,ZP – tereny stanowiące pozostałość parków dworskich we wsi Toporów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 398 500 zł plus podatek VAT 23% (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset plus podatek VAT 23%).

Wadium – 25 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 roku o godz. 1200 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pokój nr 15  (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach Nr 86 8038 0007 0010 1491 2000 0030 Banku Spółdzielczego w Łosicach w terminie najpóźniej w dniu 14 grudnia 2020 r. (data wpływu na konto).

Ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice gmina.losice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl oraz w prasie wyciąg z ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pokój nr 15 i 16 lub telefonicznie - 83 3068841.

Wróć