Szczegóły ogłoszenia

Informacja o XXXII sesji 30 listopada 2020 r.

2020-11-23 10:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

Szanowni Państwo!

Informuję o XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się  30 listopada  2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach - sala konferencyjna nr 18.

W związku z panującą pandemią COVID-19 w sesji Rady Miasta i Gminy Łosice oprócz radnych, uczestniczyć będą osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu obrad. 

Sesja odbędzie się bez udziału osób zapraszanych. 

 

Porządek obrad:.

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad,
  3) Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji z dnia 28 września 2020 r. i z dnia 4 listopada 2020 r.
 3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1) Burmistrza
  2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
 4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
 5. Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok
 6. Bezrobocie na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Miasta i Gminy Łosice;
  2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku;
  3) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2021;
  4) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  5) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki  tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej;
  6) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  7) w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
  8) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania  oświaty oraz wdrożenia mechanizmów wsparcia rekompensujących samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT);
  9) w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta i Gminy Łosice dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby pilnych zmian ustawowych dotyczących sfery funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.
  10) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice”;
  11) w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice;
  12) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łosice;
  13) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 -2028
  14) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku.
 8. Przedstawienie informacji o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach dotycząca potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Informuję, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

Wróć