Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU

2017-08-04 15:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

Miasto i Gmina Łosice ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.

Dokumentacja http://www.e-bip.pl/Start/22/OfficialBulletinBoard/232154 

Informacja o wyborze oferty

W wyniku przeprowadzonej procedury, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), jako partnera projektu wybrano Ochotniczą Straż Pożarną w Niemojkach do wspólnej realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” typ projektów „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Wróć