Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

2017-05-11 14:03 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, działając na podstawie art. 38 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 08 maja 2017 r. na wniosek Inwestora – Daniela Malczuka zam. Szańków 52B, 08-200 Łosice została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” we wsi Szańków na działce nr ew. 72/2.

Wróć