Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu projektu MPZP

2017-08-09 11:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki gmina Łosice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki gmina Łosice sporządzanego na podstawie uchwały nr VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki gmina Łosice.

Wyłożenie projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 17.08.2017r. do 08.09.2017r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice w Łosicach, pok. nr 8, przy ul. Piłsudskiego 6, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej http://gmina.losice.pl/index.php/pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 08.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 6 w sali nr 18, o godz. 11:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2017r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice. Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łosice, pok. nr 21, pocztą na adres: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej pok. nr 8 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres umiglosice@ pro.onet.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2017r.

Łosice, dnia 09. 08. 2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Kucewicz

Wróć