Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU

2017-01-24 16:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie funkcji części istniejącego obiektu budowlanego – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łosicach na składowisko odpadów azbestowych” na wniosek z dnia 19.10.2016 r.  złożony przez  Inwestora - Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice.

 

Wróć