Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE - TURBINY W RUDNIKU

2016-07-25 14:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

                                                                                                                         Łosice, dnia 21.07.2016 r.

WFB. 6220.6z.7.2012/2016

OBWIESZCZENIE

o wydaniu Postanowienia odmawiającego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn zm.)  

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice

zawiadamia strony postępowania prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą położonych w obrębie Rudnik gmina Łosice, że dnia 18 lipca 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach wpłynęło Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4242.156.2016.MP.5 z dnia 14 lipca 2016 r. odmawiające uzgodnienia warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję iż od Postanowienia nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

Z treścią dokumentu strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pokój nr 25 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek- piątek 7.30-15.30 oraz w BIP na stronie internetowej RDOŚ w Warszawie (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa)

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.losicegmw.e-bip.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice.

 

                                                                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                                                             MIASTA I GMINY ŁOSICE

                                                                                                                              /-/ Mariusz Kucewicz

Wróć