Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SOLARÓW

2016-05-06 08:19 przez Małgorzata Wojcieszuk

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły deklarację udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji solarnych, realizowanym przez Miasto i Gminę Łosice ispełniły wymagania formalne zostały przyjęte do udziału w projekcie, tj. zostanie dla nich opracowana dokumentacja projektowa i złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

Do dnia 13 maja 2016 (piątek) roku osoby te są zobowiązane:

  1. dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Łosice pok. 39 umowę użyczenia i umowę na opracowanie dokumentacji, każda w dwóch egzemplarzach, podpisane przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli (tj. osoby, które podpisywały deklarację).Treść umowy będzie wypełniana przez pracownika urzędu, zgodnie z danymi z deklaracji. Wzór umów można pobrać ze strony gmina.losice.pl lub w urzędzie MiG pok. 39

Uwaga!

  • Podczas drukowania umów należy zwrócić uwagę, żeby na pierwszej stronie widoczne były „logotypy unijne”
  • Jeżeli ilość współwłaścicieli, którzy będą podpisywać umowy jest większa niż 2 osoby, należy dodać w nagłówkowej części umowy odpowiednią ilość rubryk z danymi osobowymi do wypełnienia
  • Na umowach należy złożyć tylko czytelne podpisy na końcu umowy pod tekstem „Zamawiający” lub „Użyczający”, nie należy wypełniać umowy żadnymi danymi (zostanie to uzupełnione przez pracownika urzędu)
  1. dokonać wpłaty 200,00 złw Kasie Urzędu Miasta i Gminy Łosice, w godz. pn.9.00-16.30, wt.-pt. 7.30-15.00 lub na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Łosicach nr 29 8038 0007 8888 8888 8888 8888 tytułem należy wpisać: Opracowanie dokumentacji na solary, nr deklaracji, imię i nazwisko jednego z współwłaścicieli, miejscowość np. Opracowanie dokumentacji na solary, ŁOS/999, Jan Kowalski, Łosice

Niedostarczenie podpisanych umów lub nie dokonanie wpłaty w terminie oznacza wykreślenie osoby, która złożyła deklarację, z udziału w projekcie.

 

Z przyczyn formalnych odrzucono deklaracje o numerach:
ŁOS/17, ŁOS/23, ŁOS/76, ŁOS/131, CZU/22.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice

/-/ Mariusz Kucewicz

Do pobrania:

  1. Umowa użyczenia (wzór)
  2. Umowa na opracowanie dokumentacji (wzór)

Wróć