Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2016-01-05 14:04 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 943 o powierzchni 127 m2 położonej w Łosicach przy ul. Berka Joselewicza 4, stanowiącej własność Gminy Łosice, posiadającej księgę wieczystą Nr SI2S/00000583/7.

Działka przy ulicy wyposażonej w energię elektryczną, sieć wodociągową, telefoniczną, gazową, kanalizację sanitarną. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte nieruchomości, w tym nie ujawnione w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebiegu podziemnych instalacji.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nieruchomość położona w terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej oraz jednorodzinnej, w strefie ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza działki do drugiego przetargu – 20 000 zł.  plus podatek VAT 23%

Wysokość wadium – 2 500 zł.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16 lutego 2016 roku  o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 6, pokój Nr 15 /parter/.

Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 2 500 zł. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach Nr 86 8038 0007 0010 1491 2000 0030 Bank Spółdzielczy Łosice lub w kasie Urzędu w terminie do dnia
9 lutego 2016 roku.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przystępujący do przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, NIP, Regon
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru sądowego, lub ewidencji działalności gospodarczej, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
  • w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków - pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożeniu dokumentu o istnieniu rozdzielności majątkowej.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić kwotę wynikłą ze sprzedaży po odliczeniu wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu oraz nie stawienie się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej powoduje, że wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

W dniu 20 listopada 2015 roku odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach przy
ul. Piłsudskiego 6 oraz podlega publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Łosice gmina.losice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej losicegmw.e-bip.pl /urzędowe tablice ogłoszeń/.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Łosicach przy
ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 15,16 lub telefonicznie /83/ 357-27-66 wew. 40, 41 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Łosice 04.01.2016 r.

Wróć