Szczegóły ogłoszenia

OTWARCIE TARGOWICY MIEJSKIEJ W ŁOSICACH

2020-04-28 08:17 przez Małgorzata Wojcieszuk

Z dniem 29 kwietnia 2020 r. zostanie otwarta Targowica Miejska przy ul. 1 Maja w Łosicach. Wznowienie funkcjonowania targowicy uwarunkowane jest przestrzeganiem zasad postępowania określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19.04,2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Decyzja o otwarciu została podjęta po zasięgnięciu opinii Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łosicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach oraz Zarządcy targowicy. Zarządca targowiska zobowiązał się do zapewnienia prawidłowego przebiegu handlu, tak aby sprzedawcy i kupujący stosowali się do obowiązujących przepisów. Zarówno sprzedających jak i kupujących obowiązywać będą restrykcyjne obostrzenia w związku z wirusem SARS-CoV-2. 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

1. Zarządca targowiska wskazuje miejsca do prowadzenia oraz wyznacza odległości pomiędzy stanowiskami.
2. Warunkiem udostępnienia stanowiska handlowego jest posiadanie przez sprzedającego odpowiedniej ilości rękawiczek jednorazowych lub środka dezynfekującego - do okazania przy pobieraniu opłaty targowej.
3. Handlujący obowiązani są w godzinach otwarcia stanowisk dokonywać co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowisk kasowych lub stanowisk obsługi, a także posiadać i używać na stanowisku:
a) substancje do odkażania rąk,
b) rękawice jednorazowe,
c) maseczki zasłaniające usta i nos,
d) pojemniki na odpady higieniczne (rękawice, maseczki),
e) zapewnić brak możliwości bezpośredniego kontaktu do oferowanych produktów (towary podaje sprzedawca),
f) w miarę możliwości korzystać z płatności bezgotówkowych.
4. Kupujących obowiązuje:
a) przed przystąpieniem do zakupu odkażanie rąk bądź włożenie rękawic,
b) zachowanie odległości minimum 2m od osób postronnych,
c) zasłanianie nosa i ust,
d) nie dotykanie oferowanych produktów przed zakupem (zakupiony towar podaje sprzedawca),
5. Na targowisku i na jedno czynne stoisko handlowe (w tym samym czasie) mogą przypadać 4 osoby kupujące, co oznacza, że na targowisku może przebywać tylu kupujących, ile wynosi liczba stanowisk handlowych pomnożona przez 4. Liczbę czynnych stanowisk i liczbę kupujących kontroluje Zarządca targowicy.
6. Ponadto wszystkich obowiązują środki ostrożności i zalecenia wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego o opublikowane na jego stronie internetowej https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/.

Za przestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia a dotyczących bezpieczeństwa na targowisku zgodnie z Regulaminem targowiska odpowiada Zarządca oraz Sprzedający.
Za przestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia a dotyczących bezpieczeństwa na danym stanowisku handlowym odpowiada Sprzedawca.

Wróć