Szczegóły ogłoszenia

PROGRAM REWITALIZACJI - PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY

2016-08-26 18:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice

Bardzo prosimy o poświęcenie chwili na rzecz wspólnej sprawy – budowy nowego programu rewitalizacji obszarów kryzysowych naszego Miasta i Gminy, co umożliwi nam wnioskowanie o zewnętrzne środki na realizację planowanych przedsięwzięć. Chcemy poznać Waszą opinię w sprawie tego, jakie są problemy społeczne na naszym terenie, które obszary są w najgorszej sytuacji i co należy robić w pierwszej kolejności, by w całym Mieście i Gminie żyło się lepiej, bezpieczniej, ciekawiej.

Ankietę wśród mieszkańców przeprowadzamy przystępując do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice. Zasięgamy Państwa opinii nt. problemów rozwojowych, zdegradowanych, kryzysowych obszarów Miasta i Gminy oraz oczekiwanych działań, które wpłyną na wyprowadzenie tych obszarów ze stanu kryzysowego, poprawę jakości życia i ożywienie społeczno-gospodarcze. Taki proces przyjęto nazywać rewitalizacją.

Zbiorcze wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice http://gmina.losice.pl

Wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytania są anonimowe i służą wyłącznie celom badawczym. Proszę o zaznaczenie, stosownie do rekomendacji, jednej lub kilku odpowiedzi w wybranym polu znakiem „X” chyba, że w danym pytaniu zasadne jest udzielenie szerszej odpowiedzi prezentującej Państwa opinię. Dziękujemy!

Wróć