Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA II SESJĘ

2018-11-20 15:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w II sesji Rady Miasta i Gminy Łosice VIII kadencji która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad,
  3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1) Burmistrza
  2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Łosice;
  2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku;
  3) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku
  4) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-a395/18 pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
  6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2028;
  7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Łosice
Ewa Hornowska 

Wróć