Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XI sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

2019-06-17 17:14 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w XI sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.
Rozpoczęcie - godzina 12 ⁰⁰

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:

1) Stwierdzenie quorum,
2) Przedstawienie porządku obrad,
3) Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji z dnia 20 maja 2019 r. i z 7 czerwca 2019 r.

 1. Informacja o działaniach podjętych między sesjami

1) Burmistrza
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

 1. Informacja z działalności PKS Spółka z o.o. w Łosicach.
 2. Sprawozdanie z działalności M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2018 r.
 4. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum zaufania.
 6. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2018 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:

1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice,
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice,
3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,

 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
3) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
4) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice;
5) w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników;
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018 – 2029;
7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy

(-) Ewa Hornowska

 

Wróć