Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA XLVII SESJĘ RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

2018-05-15 15:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w XLVII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice która odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 13.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne: 

       1) stwierdzenie quorum,
       2) przedstawienie porządku obrad,
       3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

       3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
       1) Burmistrza,
       2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Analiza działań podjętych przez Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”.
 3. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły” realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”
  2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku;

      9.  Odpowiedzi na interpelacje.
      10. Sprawy różne i wolne wnioski.
      11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Romuald Jóźwiaczuk

 

 

Wróć