Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJI RADY MIASTA I GMINY

2020-12-22 21:42 przez Małgorzata Wojcieszuk

Informuję o XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się  30 grudnia  2020 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach - sala konferencyjna nr 18.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie.
2.  Sprawy organizacyjne:
1)  stwierdzenie quorum,
2)  przedstawienie porządku obrad,
3)  przyjęcie protokołu  z poprzednich sesji z dnia 30 listopada 2020 r. i z dnia 9 grudnia 2020 r.
3.   Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
1)  Burmistrza,
2)  Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
4.   Podjęcie uchwał:
1)  w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok;
2)  w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
3)  w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach;
4)  w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Łosice na lata 2021-2025;
5)  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok;
6)  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2021;
7)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice;
8)  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
9)  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 – 2030 oraz budżetu gminy Łosice na rok 2021:
a)  przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 – 2030;
b)  przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2021 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem;
c)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2030;
d)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok;
e)  przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 – 2030 oraz projektu uchwały budżetowej na 2021 rok przez Przewodniczących: Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego;
f)  dyskusja nad powyższymi projektami uchwał;
g)  przedstawienie ewentualnych wniosków;
h)  głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami;
i)  głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 – 2030.
j)  głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2021.
5.  Sprawy różne i wolne wnioski.
6.  Zamknięcie obrad.

Możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCIFzGrc0AY4fL305uIvH3OQ 

 

/-/ Ewa Hornowska
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice

 

Wróć