Szczegóły ogłoszenia

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

2017-05-11 14:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, że postanowieniem z dnia 09.05.2017 r. znak WFB.6220.3.13.2017 na podstawie 63 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na „Budowie hali produkcyjnej z parkingiem” na działkach oznaczonych nr ew. 2/6 i 4 w miejscowości Woźniki, gm. Łosice

Wróć