Oferta inwestycyjna

OFERTA 1 PATKÓW

Gmina Łosice posiada do zbycia nieruchomość zabudowaną położoną w Patkowie oznaczoną nr 161 o pow. 0,99 ha, na której znajduje się budynek murowany w części środkowej dwukondygnacyjny po byłej szkole podstawowej o powierzchni użytkowej 344,10m2, kubaturze 1282 m3, powierzchni zabudowy – 306,10 m2, parter - 239,70 m2, piętro – 104, 34 m2 w tym mieszkanie nr 1 – 41,50m2, mieszkanie nr 2 –45,58 m2, hol z klatką schodową – 17,26 m2. Wysokość pomieszczeń na parterze –3,18 m, na piętrze – 2,72 m.

W poziomie parteru znajdują się pomieszczenia byłych klas lekcyjnych /ogółem 8 pomieszczeń/. Na piętrze znajdują się 2 mieszkania dwupokojowe z holem i klatką schodową. Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, stropy DMS, dach wielopołaciowy kryty blachą, okna drewniane ościeżnicowe, drzwi drewniane filungowe i płytowe, elewacja tynk zwykły, roboty wykończeniowe – tynki zwykłe, podłogi drewniane w części obite płytą pilśniową. Wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, ogrzewanie piecowe.

Budynek gospodarczy o pow. 75,30 m2 murowany z cegły wapienno piaskowej, dach jednospadowy kryty papą, drzwi deskowe.  Budynki usytuowane w głębi terenu, znaczna część działki jest niezabudowana, od frontu porośnięta  drzewami i krzewami z aleją dojazdową do byłego budynku szkoły. Poza budynkiem szkoły teren niezabudowany obecnie porośnięty trawą.

Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną i wodę. Posiada księgę wieczystą Nr SI2S/00002033/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nieruchomość przeznaczona jest pod usługi oświatowe z możliwością przeznaczenia na cele mieszkaniowe lub usługi nieuciążliwe.  

Teren nieruchomości ogrodzony. Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej na obrzeżu miejscowości Patków, która jest wsią o charakterze typowo rolniczym oddaloną 8 km od miejscowości Łosice. W bliskim sąsiedztwie przebiega linia kolejowa Siedlce – Hajnówka.

OFERTA 2 ŁOSICE

Gmina Łosice oferuje do sprzedaży nieruchomość położoną w Łosicach przy ul. Miedzyrzeckiej o powierzchni 1,5347 ha zabudowaną budynkiem oświatowym w stanie surowym otwartym z poddaszem użytkowym całkowicie podpiwniczony. Budynek o powierzchni zabudowy - 401,6 m2, pow. użytkowa 990 m2, w tym piwnice – 336,70 m2, parter- 337,80 m2, poddasze - 315,50 m2, kubatura 3963,3 m3. Nieruchomość nie posiada sieci infrastruktury technicznej. Najbliższa sieć znajduje sięw odległości około 200 mb.

Posiada założoną księgę wieczystą Nr – SI2S/00005020/8. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów, wolne od obciążeń i hipoteki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice teren szkoły podstawowej z możliwością przeznaczenia na usługi handlowe, pod warunkiem wykonania podziału budynku na lokale użytkowe.

Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej relacji Łosice-Olszanka, na obrzeżu miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie występujące tereny niezabudowane grunty budowlane przeznaczone pod zabudowę oraz grunty rolne użytkowane rolniczo. W bliskim sąsiedztwie wzdłuż ulicy Leśnej znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi rzemieślnicze o charakterze nieuciążliwym.

OFERTA 3 ŁOSICE

Gmina Łosice oferuje do zagospodarowania nieruchomość niezabudowaną składającą się z działek nr 1832/2, nr 1835/2 o łącznej pow. 2,7398 ha położoną w Łosicach przy ul. Czarkowskiego, stanowiącą własność Gminy Łosice. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SI2S/00015525/1. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów, wolne od obciążeń.

W/w działki znajdują się w odległości około 1 km przy trasie Łosice – Niemojki oraz w odległości około 1 km od drogi krajowej Lublin – Białystok.Nieruchomość usytuowana w zasięgu sieci wodociągowej i elektrycznej, ma kształt prostokąta i obecnie nie jest użytkowana. Przedmiotowe działki są wyłączone z produkcji rolnej czyli odrolnione.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice przedmiotowy teren przeznaczony jest pod przemysł, składy i bazy przedsiębiorstw z dopuszczeniem lokalizacji mieszkań służbowych.

OFERTA 4 CHOTYCZE

Obiekt po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Chotyczach składający się z budynku oświatowego w części dwukondygnacyjnego o pow. użytkowej 893,5 m2, sali gimnastycznej z zapleczem o pow. użytkowej 548,7 m2, kubaturze 3967,0 m3 usytuowany na działkach oznaczonych nr 203/2 oraz części nr 202/2 o łącznej pow. 0.5057 ha położonych w Chotyczach 71. Nieruchomość wyposażona w sieć energetyczną, wodociągową, telefoniczną, kanalizację lokalną, CO lokalne. Obiekt funkcjonował jako szkoła do końca roku szkolnego 2015/2016. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nieruchomość przeznaczona pod usługi oświaty z możliwością przeznaczenia obiektów po zlikwidowanej szkole na cele mieszkaniowe lub usługi nieuciążliwe.

Na terenie nieruchomości na części działki nr 202/2 o pow. ca 0,1243 ha znajduje się budynek mieszkalny 71A, zamieszkały przez najemców, nie będący przedmiotem oferty. Obiekt ogrodzony posiada wspólny wjazd. Dobra lokalizacja, przy drodze wojewódzkiej Łosice -Biała Podlaska.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice obiekt szkolny przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres 6 lat. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny 5000 zł plus podatek VAT 23%. 

OFERTA 5 CZUCHLEBY

1. Obiekt po zlikwidowanej Szkole Podstawowej - Czuchleby 61.

Budynek murowany parterowy wybudowany w latach osiemdziesiątych XX wieku o pow. użytkowej 221,32 m2, kubaturze 1367,41 m2 położony na działce nr 494/2 o pow. 0,13 ha, budynek wyposażony w energię elektryczną, wodociąg. Ogrzewanie piecowe na grzałki elektryczne - dwie taryfy. Dwa budynki gospodarcze o pow. zabudowy 57 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nieruchomość przeznaczona pod usługi oświaty z możliwością przeznaczenia obiektów po zlikwidowanej szkole na cele mieszkaniowe lub usługi nieuciążliwe. Obiekt funkcjonował jako szkoła do końca roku szkolnego 2015/2016 r. Dobra lokalizacja, działka ogrodzona przy zbiegu dróg do Chotycz i Hruszniewa.

OFERTA 6 - ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWEGO W TOPOROWIE - OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej Zespół Dworsko-Parkowy, położonej w miejscowości Toporów, gm. Łosice, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 287/1 o powierzchni 8,15 ha, stanowiącej własność gminy Łosice.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 287/1 o powierzchni 8,15 ha, obręb Toporów, gm. Łosice. Położona w odległości ok. 6,8 km od miasta Łosice, ok. 400 metrów od wsi Toporów. Nieruchomość stanowi Zespół Dworsko-Parkowy, w skład którego wchodzi park krajobrazowy wraz z murowanym dworem w stanie ruiny, powierzchnia użytkowa - 400 m2, powierzchnia zabudowy - 425,45 m2. Wpisany do rejestru zabytków pod nr A-156 i objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr SI2S/00006965/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach. Dział III księgi wieczystej zawiera ostrzeżenie o założeniu dworsko-ogrodowym położonym na działce nr 287/1 wpisanym do rejestru zabytków.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość ma kształt nieregularny zbliżony do trójkąta, jest częściowo ogrodzona. Na terenie obiektu znajduje się budynek dworu wolnostojący, częściowo podpiwniczony /piwnica zagruzowana/, w części centralnej piętrowy w stanie ruiny. Wszelkie prace na terenie obiektu wymagają uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z podanymi wytycznymi /Pismo z dnia 7.08.2020 r. o nr DS.5142.193.2020.MS/.

Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, od strony południowej i wschodniej. W drodze gruntowej od strony zachodniej usytuowana jest sieć energetyczna oraz wodociąg wiejski.

Teren parku w całości porośnięty drzewostanem parkowym, występują czytelne elementy pierwotnego układu przestrzennego – aleje parkowe i podjazd do budynku dworu usytuowany na jednej osi, za budynkiem dworu rozległe wnętrze parkowe, pojedyncze solitery. Teren parku o bogatych walorach przyrodniczych i historycznych, jest cennym
i wyróżniającym się obiektem w lokalnym krajobrazie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4UK,ZP – tereny stanowiące pozostałość parków dworskich we wsi Toporów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 398 500 zł plus podatek VAT 23% (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset plus podatek VAT 23%).

Wadium – 25 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 roku o godz. 1200 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pokój nr 15  (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach Nr 86 8038 0007 0010 1491 2000 0030 Banku Spółdzielczego w Łosicach w terminie najpóźniej w dniu 14 grudnia 2020 r. (data wpływu na konto).

Ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice gmina.losice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl oraz w prasie wyciąg z ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pokój nr 15 i 16 lub telefonicznie - 83 3068841.