Szczegóły przetargu

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ BYŁEJ SZKOŁY W CHOTYCZACH

2017-03-24 11:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 6 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Chotyczach, stanowiącej własność Gminy Łosice. Księga wieczysta nr SI2S/00015180/0.

Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie budynku oświatowego w części dwukondygnacyjnego o pow. użytkowej 893,5 m2, sali gimnastycznej z zapleczem o pow. użytkowej 548,7 m2, kubaturze 3967,0 m3, usytuowanych na działkach oznaczonych nr 203/2 oraz części nr 202/2 o łącznej pow. ca 0.5057 ha położonych w Chotyczach nr 71, gm. Łosice.

Nieruchomość wyposażona w sieć energetyczną, wodociągową, telefoniczną, kanalizację lokalną, co lokalne.

Na części działki nr 202/2 znajduje się budynek mieszkalny i gospodarczy, nie będące przedmiotem dzierżawy, do których prowadzi wspólny wjazd.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nieruchomość przeznaczona jest pod usługi oświaty - teren szkoły podstawowej. Budynki przeznacza się do świadczenia usług oświatowo – dydaktycznych, kulturalnych, wychowawczych, socjoterapii.

W ramach umowy dzierżawy - dzierżawca jest zobowiązany do:

  • zatrudnienia w miarę możliwości osób, które pracowały w zlikwidowanych placówkach

  • udostępnienia sali gimnastycznej dla zorganizowanej grupy społeczności lokalnej

  • udostępnienia sali Nr 1 na zebrania wiejskie, wybory do organów państwowych
    i samorządowych oraz referenda.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 15 /parter/.

Obiekt można obejrzeć w terminie uzgodnionym telefonicznie.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego - 5000 zł. plus podatek Vat 23%.

Wadium – 700 zł.

Wylicytowany czynsz w następnych latach podlega waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa GUS.

Dzierżawca będzie ponosił należne opłaty podatkowe, opłaty za dostarczanie mediów. Pierwszy przetarg na dzierżawę odbył się 27 października 2016 roku i zakończy się wynikiem negatywnym.

Warunkiem uczestnictwa w drugim przetargu jest wpłacenie wadium w kasie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach Nr 86 8038 0007 0010 1491 2000 0030 Bank Spółdzielczy
w Łosicach w terminie do dnia 19 kwietnia 2017 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przystępujący do przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - dowód tożsamości, nr NIP,

osoby prawne -aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym zwrócone po zakończeniu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia.

Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w określonym terminie do podpisania umowy dzierżawy powoduje, że wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z projektem umowy dzierżawy oraz szczegółowymi informacjami o przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach - Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pokój nr 15 tel. /083/ 357-27-66 wew. 41.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Łosicach przy ul. M.J . Piłsudskiego 6, w Chotyczach, na stronie internetowej Miasta
i Gminy Łosice gmina.losice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej losicegmw.e-bip.pl /urzędowe tablice ogłoszeń/, informacji w prasie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 
(-) Mariusz Kucewicz 

 

Łosice 23.03.2017 r.

Wróć