Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU

2017-05-24 16:09 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” na działce oznaczonej nr ew. 72/2  w miejscowości Szańków  na wniosek z dnia 10.04.2017 r.  złożony przez  Inwestora.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o możliwości zapoznania się z przedłożonym Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonym przy wniosku z dnia 15.05.2017 r., oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być składane w terminie 30 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 24 maja 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pokój nr 25 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek- piątek 7.30-15.30.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy - uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 30 - dniowym terminie jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

Wróć