Szczegóły ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert - KULTURA 2020 oraz nabór kandydatów członków do komisji konkursowej

2020-02-18 17:51 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2020, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r., w zakresie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Ponadto organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.  mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych ww. konkursie. 

Szczegóły w załącznikach: załączniki KULTURA 2020

Wróć