Szczegóły ogłoszenia

ZGŁOŚMY KANDYDATÓW NA RZECZOZNACÓW

2016-07-25 14:21 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosice, dnia 21 lipca 2016 r.

WFB.6142.1.2016

OGŁOSZENIE

W związku z prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach o rozszerzenie listy rzeczoznawców, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice  zaprasza osoby zainteresowane do zgłaszania kandydatur na rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz  oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania / Dz. U. Nr 142, poz. 1161 / Rzeczoznawcę burmistrz powołuje spośród osób, które:

1/  posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2/  ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3/  posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4/  ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5/  ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące
w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6/  mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Łosice,
7/  złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną
w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem o powołanie na rzeczoznawcę mogą wystąpić również : sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników, organizacja społeczno-zawodowa rolników, izba gospodarcza  o zasięgu krajowym utworzona np. przez grupy producentów rolnych i ich związki lub też grupa producentów rolnych i ich związek.

Wniosek w sprawie powołania na rzeczoznawcę powinien zawierać:

1/  imię i nazwisko kandydata,
2/  adres zamieszkania,
3/  adres do korespondencji,
4/  informacje o wykształceniu.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
  2. oświadczenie kandydata o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
  3. oświadczenie kandydata o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice, pok. nr 25; tel. (083) 357 35 42 wew. 35 w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2016 r. 

Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice pok. 25 oraz zamieszczony na stronie internetowej gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.losicegmw.e-bip.pl  

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice

/-/Mariusz Kucewicz

Wróć